Privacybeleid

Privacyverklaring Beauty Studio Francis 13 mei 2018

Beauty Studio Francis hecht veel waarde aan de bescherming van de persoonsgegevens van zijn klanten. In deze privacyverklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om je privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Beauty Studio Francis houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacyverklaring.
  • verwerking van je persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • vragen om je uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens.
  • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
  • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hier op willen wijzen en deze respecteren.

Beauty Studio Francis is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via e-mail: info@beautystudiofrancis.nl.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?Je persoonsgegevens worden door Francis Jippes verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden: Contact op kunnen nemen om afspraken te kunnen wijzigen. Gezondheidsgegevens indien van invloed op behandeling.

Voor de bovenstaande doelstellingen leggen we de volgende persoonsgegevens vast:

  • Voornaam, tussenvoegsel, achternaam;
  • Adres;
  • Telefoonnummers;
  • E-mailadres
  • eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier

Beauty Studio Francis bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Bewaartermijn
De gegevens die je aan ons geeft, verstrekken wij niet aan derde partijen Gegevens worden op papier bewaard in de salon.
Verstrekking aan derden

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die we van je hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heb je het recht de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan vragen we je hierover met ons contact op te nemen. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Als je naar aanleiding van deze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan contact op met Beauty Studio Francis of stuur een e-mail naar info@beautystudiofrancis.nl.